Algemene voorwaarden

A. Definities;
1. Scheffer Solutions staat in Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 80276342 en heeft als btw-identificatienummer NL003417478B16.
2. Scheffer Solutions heeft als bedrijfsactiviteit; het realiseren van websites, de content en aanverwante
werkzaamheden, social media marketing, digital signage/ bewegwijzering. Scheffer Solutions handelt
onder hetzelfde Kamer van Koophandel inschrijfnummer tevens onder de volgende handelsnamen:
Golden BBQ, verhandelen van kruidenspecerijen aan handelaren die staan ingeschreven in het
handelsregister die de specerijen voor verkoop aanbieden aan de consument;
Surprise your Cat, verhandelen van verrassingspakketten voor katten;
3. Onder handelaren wordt verstaan ondernemers die zijn ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel in Nederland of in een handelsregister van een ander land welke is gevestigd in
Europa.
4. Onder consument/ klant worden verstaan personen/ ondernemers woonachtig/ gevestigd binnen
Nederland of een land welke deel uitmaakt van Europa.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ondernemingen welke onder lid 2 van de
definities worden beschreven, en worden indien nodig per onderneming beschreven.
6. Scheffer Solutions behoudt zich het recht toe om op ieder willekeurig moment de algemene
voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat eerdere versies alleen geldig blijven op de
overeenkomsten die eerder zijn overeengekomen. De aangepaste algemene voorwaarden zijn alleen
van toepassing op overeenkomsten welke ná de wijzigingsdatum zijn overeengekomen.
7. Alle prijzen welke worden benoemd in deze algemene voorwaarden, offertes en overeenkomsten zijn
exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Indien de factuur van Scheffer Solutions niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, behoudt Scheffer
Solutions zichzelf het recht toe om de factuur over te dragen aan zijn incassogemachtigde WHUB
Incasso te Nijkerk. Alle bijkomende kosten o.a. incassokosten, rente griffiekosten, deurwaarderskosten
komen voor rekening voor de niet betalende klant.
9. Op de inhoud van de publicaties van Scheffer Solutions is het intellectueel eigendom van toepassing,
inhoud of bedrijfsgegevens mogen niet zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming gebruikt,
gedupliceerd, verspreid, vermenigvuldigd worden.
B. Garantie;
1. Garantie is in het algemeen wettelijk geregeld in Nederland, alle gestelde eisen/ voorwaarden die
voortvloeien uit de wet worden door Scheffer Solutions aanvaard.
2. Bij Golden BBQ is de garantie op specerijen beperkt, met dien verstanden dat de producent ten alle
tijden zorg dient te dragen voor goede kwaliteit. Mocht aan de kwaliteit tekort zijn geschoten dan zullen
de specerijen worden teruggenomen door Golden BBQ en zal Golden BBQ een nieuw geproduceerde
specerijenmix zenden aan de afnemer.
C. Extra voorwaarden ten aanzien van de dienst webdesign;
1. Scheffer Solutions zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met
opdrachtgever overeengekomen afspraken.
Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat
Scheffer Solutions vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Scheffer Solutions
de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de
werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
3. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als
fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens
termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Scheffer Solutions is niet schadeplichtig
wegens termijnoverschrijding.
4. Scheffer Solutions behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft)
dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
5. Indien Scheffer Solutions op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht
die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties
door opdrachtgever aan Scheffer Solutions vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Scheffer
Solutions. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan
10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het
overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden
beïnvloed.
7. Scheffer Solutions is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten
bij installatie of in geval van onderhoud. Scheffer Solutions zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te
houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
8. Scheffer Solutions spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet
aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever
aantoont dat dit te wijten is aan Scheffer Solutions.
D. Ontwerpen en bouwen van een website;
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde
materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
2. Scheffer Solutions heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde
afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Scheffer Solutions voor aanspraken van derden ter
zake.
3. Scheffer Solutions zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief
open source software, bij de ontwikkeling van een website.
4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van
derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Scheffer Solutions zal
opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde
website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
6. Opdrachtgever vrijwaart Scheffer Solutions voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk
maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij
opdrachtgever kan aantonen dat Scheffer Solutions kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij
de betreffende website en Scheffer Solutions daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Scheffer Solutions
heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Scheffer Solutions verstrekte
bronmaterialen.
7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de
opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Scheffer Solutions te worden gemeld, bij gebreke
waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van
klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
8. Scheffer Solutions zal de website opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoet aan de
specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na
oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze
periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever
nadien nog wijzigingen of
toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten
partijen daarover een aparte overeenkomst.
9. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen levert Scheffer Solutions een website op.
E. Onderhoud aan een website;
1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en
plug-ins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.
2. Op verzoek van Scheffer Solutions zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken
computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te
maken.
3. Scheffer Solutions biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website
te regelen in een onderhoudsabonnement.
4. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Scheffer Solutions. Dit
omvat onder meer het updaten van website, geïnstalleerde plug-ins en themes. Ook worden wijzigingen
in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken.
Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Scheffer Solutions dit na overleg
met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
5. Scheffer Solutions is gerechtigd bepaalde updates of plug-ins niet te installeren als naar het oordeel van
Scheffer Solutions dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
6. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de
overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
7. Mocht de opdrachtgever met Scheffer Solutions overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf
onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins te updaten
zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen
van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Scheffer Solutions trachten
op te lossen tegen geldend uurtarief.
8. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Scheffer Solutions deze
licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de
bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Scheffer Solutions voor
aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie.
Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Scheffer Solutions deze aan de
Opdrachtgever doorberekenen.
9. Scheffer Solutions zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering
toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Scheffer Solutions een verzochte verandering
het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Scheffer Solutions dit
schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal
Scheffer Solutions deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige
aansprakelijkheid voor Scheffer Solutions. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden
uitgevoerd door Scheffer Solutions tegen geldend uurtarief.
10. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een
derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van
opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Scheffer Solutions heeft gemeld
en Scheffer Solutions deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Scheffer Solutions kan aan deze goedkeuring
voorwaarden verbinden.
11. Indien Scheffer Solutions en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Scheffer Solutions ook het
inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Scheffer Solutions zich inspannen deze handelingen
zorgvuldig uit te voeren. Scheffer Solutions kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor
eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
12. Scheffer Solutions zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van
toepassing zal Scheffer Solutions advies uitbrengen aan opdrachtgever.
F. Nederlands recht;
1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, alleen een Nederlandse
rechter kan in het arrondissement waar Scheffer Solutions gevestigd is geschillen in behandeling nemen
die niet naar tevredenheid van de klant kunnen worden opgelost.

10% KORTING OP JE EERSTE BESTELLING?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang binnen enkele minuten de kortingscode in je mailbox!

DIRECT 10% KORTING OP JE BESTELLING?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG DIRECT DE KORTINGSCODE!